MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
News

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

image
imageเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy-based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และกรมการปกครอง เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center) และการดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับงานบริการวิถีใหม่สู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเป็นนโยบายที่สำคัญของกรมการปกครองที่กำหนดให้ “ที่ทำการปกครองอำเภอ” ทุกแห่ง สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการประชาชนของศูนย์ราชการสะดวก


image
image

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะศึกษาดูงานจากฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการและการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
image
Complain

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
ข่าวห้องสมุดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์ร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
จำนวนการเข้าชม : 1,137,198