MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
News

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

image

   กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดบางไผ่ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีเปิด มีบุคลากรกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมอบรม จำนวน 73 คน      เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าควรจักได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ  อย่างอเนกอนันต์ และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล     กระทรวงพาณิชย์เห็นความสำคัญของบุคลากรองค์กรเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จย่อมจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงาน บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่  โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ต้องได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา จึงจัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งได้มีโอกาสรักษาศีล เจริญจิตภาวนาและวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นการขัดเกลาอารมณ์ ฝึกสมาธิ ก่อให้เกิดสติและปัญญา โดยสามารถนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำรงชีวิตได้ 


image

     เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายผกายเนติ์ เล่งอี้ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์) ได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียอัญเชิญมาในครั้งนี้เป็นองค์ดั้งเดิมที่ถูกค้นพบในสถูปโบราณ เมืองกบิลพัสดุ์ และเมืองสาญจี จากสาธารณรัฐอินเดีย โดยจะอัญเเชิญมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567 และจะอัญเชิญไปประดิษฐสถานระดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน 3 จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าสักการะบูชา ดังนี้1.ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี3. ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15 - 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่


image

     กระทรวงพาณิชย์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้ นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ โดยมี พลอากาศโท จักรวัชร จงสืบสุข ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันป้องกันประเทศ เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เเละประชาชนเข้าร่วม


image

    นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบตราสัญลักษณ์ฯ ให้หน่วยงานราชการ ผู้แทนสื่อมวลชน และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์นำไปประชาสัมพันธ์ขยายผลให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง


image
imageเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy-based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. และกรมการปกครอง เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ณ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (MOC Service Center) และการดำเนินงานด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับงานบริการวิถีใหม่สู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกเป็นนโยบายที่สำคัญของกรมการปกครองที่กำหนดให้ “ที่ทำการปกครองอำเภอ” ทุกแห่ง สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการประชาชนของศูนย์ราชการสะดวก


Complain

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
ข่าวห้องสมุดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์ร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อาหารสวัสดิการกระทรวงพาณิชย์
จำนวนการเข้าชม : 1,171,530