MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
News

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม กองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

image
image

นางโสรดา เลิศอาภาจิตต์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  เข้าร่วมชมพร้อมนำสินค้ามาจำหน่ายในงาน “สมบัติผลัดกันชม”ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยการจัดกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในการนำสินค้าหรือของใช้ส่วนตัวที่ยังคงสภาพดีมาจำหน่ายในราคาถูก ซึ่งมีผู้สนใจนำสินค้ามาร่วมจำหน่ายมากมาย อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า อาหาร ขนมไทยและเบอร์เกอรี่ ฯลฯ  โดยมีผู้สนใจเข้าชมและเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก ทั้งนี้ การจัดงาน “สมบัติผลัดกันชม”ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 - 14.00 น. จึงขอเชิญชวนข้าราชการ และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ มาเลือกชม ช๊อป ชิม กันให้เพลิดเพลิน ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด


imageรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายวันชัย วราวิทย์) เป็นประธานเปิดหลักสูตร “เตรียมความพร้อมข้าราชการใหม่ที่จะไปประจำในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” ให้แก่ ข้าราชการบรรจุใหม่ที่จะไปประจำในส่วนภูมิภาค จำนวน 55 ราย ณ ห้อง Amber ชั้น 5 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 โดยมีท่านที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์) เข้าร่วมด้วย โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ สามารถมองภาพการทำงานของทั้ง 4 กลุ่มงาน ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และงานอื่น ๆ ของกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้สู่การปฏิบัติงานจริง


image

นายสินิตย์ เลิศไกร เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย รวมไปถึงการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าและสร้างบรรยากาศแห่งการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ อุตสาหกรรมโฆษณา และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” 

          “กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เดินหน้าทำงานเชิงรุกสกัดกั้นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมโฆษณา จึงได้ร่วมกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากว่า 20 ราย และสมาคมด้านการโฆษณา 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU ว่าด้วยการโฆษณาออนไลน์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (MOU on Online Advertising and IPR) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตในอุตสาหกรรมโฆษณาให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยมีมาตรการสำคัญ อาทิ หยุดโฆษณาสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ยกเลิกการลงโฆษณาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และไม่ผลิตหรือเผยแพร่เนื้อหาโฆษณาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น” 

          นายสินิตย์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ไทยนับเป็นชาติแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จัดทำ MOU ลักษณะนี้ ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมโฆษณาไทยให้เป็น “อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับทรัพย์สินทางปัญญา” (IP-friendly Advertising Industry) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมโฆษณาและดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”


image
image                   นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา 904 กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรม “พาณิชย์...จิตอาสา      สานฝันปันสุขให้น้อง” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค และพัดลม ให้แก่โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบรรไดทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์


image

             นางสาวเก็จพิรุณ เกาะสุวรรณ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ” ครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร สื่อมวลชน นักศึกษา ประชาชน และข้าราชการหรือพนักงานราชการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก นครปฐม สระแก้ว จันทบุรี และตราด มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริการของกระทรวงพาณิชย์ ทั้ง ๗ กรม ๑๒๔ การบริการ เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง ชลบุรี
image
Complain

ร้องเรียนร้องทุกข์

ข้อมูลที่น่าสนใจ
ข่าวห้องสมุดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
พาณิชย์ร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม
จำนวนการเข้าชม : 121,481